Saturday, March 13, 2010

Monday, June 8, 2009

இனி வேறு இடம்

நான் இனி தமிழில் எழுதும் எல்லாமும் இங்கே இருக்கும்-
ருத்ரனின் பார்வை.
இது வரை இங்கே வந்த அன்பர்கள் இனி அங்கே வரவும்.

Wednesday, March 4, 2009

வலைப்பதிவு குரலாக

உங்களுடன் தமிழில் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு முயற்சியாக, வலையொலிப்பதிவு ஒன்றினை உருவாக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேன். இணைப்பு: http://snapvine.com/rudhran

Thursday, January 29, 2009

siramangal

உண்மையில் இது சரியா தவறா என்று புரியாத போதும் இது அவசியம் என்பதால் தமிலிஷ் மூலம் எழுத ஆரம்பிக்கிறேன்.
ஆங்கில தட்டச்சு மட்டுமே பயின்றதால் சற்று சிரமமாகவே உள்ளது.
இவ்வளவு மெதுவாக எழுத்து வந்தால் எழுதுவதில் சாரம் போய் விடுகிறது.
சில குறிப்புகள் சாத்தியம், கட்டுரைகள் இப்போதைக்கு முடியாது என்றே தோன்றுகிறது

Wednesday, October 15, 2008

i am primarily writing in wordpress. the link is there on the right.
i hope to make this a bilingual sometime.
thanks for all your kind WORDS
அன்புடன் இங்கே எழுதியதை எல்லாம் படித்த்தவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி
தற்போது நான் rudhran.wordpress.com தளத்தில் எழுதுகிறேன். முறையாகவும் முழுமையாகவும் தமிழ் தட்டச்சு கற்ற உடன் தமிழிலேயே எழுதுவேன்
இப்படி தட்டச்சு tamilish செய்வது சிரமமாக உள்ளது.நன்றி.

Sunday, October 5, 2008

dicovery by the `divine(?)'

Now the herb has been discovered claims a swami/guru/?-god!! When I did a quick google on sanjeevini I came across a tea that claims to have this herb as its ingredient. When I googled on ramdev I came across a spice manufacturer/seller. Perhaps my god spoke through google. Well, god is not supposed to speak in everyday language, and since I cannot understand Sanskrit, maybe the compassionate divinity decided to give me a clue. It is always up to humans to interpret, for just as how it is human to err, it is common too for interpretations to be erratic. Therefore did I, in my human zeal to catch glimpses of the divine design, interpret this as an ominous(?) sing from the gods. I had to reach two conclusions- first being that sanjeevini has been there all along and found in enough quantities to become an ingredient in bulk produced tea; and the second inference was that ramdev manufactures and sells things that are spicy. My ultimate inference ofcourse is that godmen produce and market spicy stuff!
Ramdev is one of the many guru-godmen that abound and aggregate mass and money in India. He has made many claims. There have been many allegations against him. Neither has been proven because no one cares. Now he claims he has discovered sanjeevini, the herb that was used to resuscitate (or bring back the `dead?’ ) god-hero ram! Now, ram being not just a calendar god but a socio-political symbol this would have far reaching implications. If our godman can have the leaves and roots of a powerful plant that was needed even by the god, then he becomes a monumental personality. If only he becomes compassionate enough to sell this to poor souls, he can become capable of bailing out a nation from an economic crisis. ! If I were to say that the ram of the average hindu in this country is ravivarma-designed, it will be blasphemy, but if some intelligent guru claims he knows exactly what hanuman discovered in a date unspecified, it will be a re-assertion of faith in god!
just look at the irony, hanuman did not know which herb was good so he had to take the whole mountin, but ramdev is smart and knows better than hanuman, he hits on it with precision!!!
Why do gurus and godmen do these things? They have to. These games cannot stop with one show. They bring gold and flowers and ash and objects from air, not just to bless the praying eyes and begging hands before them, but to make a presentation for the journalists, lensmen and influential public who are a witness to this rather amazing act of magic. They have to make claims. They have to repeatedly reinforce their closeness to the divine. They have to teach yoga and meditation to the masses when all the original texts they claim to quote have emphasized on a one-to-one teaching method. They have to keep pulling tricks out of the spiritual bag for their show to go on. The show is not for converting the atheists and the skeptics. The show is for reinforcing a behavioral gullibility on the solution seekers.
Why do people fall for these tricks? There are basically two types of people who fall for all this. The sick- physical and mental, who feel they have no solution in sight for their self-imposed misery are the easier victims. In their desperation of insecurity and darkness of intellect, they cling to any weak twig that appears as their saving support. These people have no will to fight an adverse situation or face a defeat with grace. These are the people who would blame fate for conspiring against them when the fact would be that they had never put in the required effort to overcome an obstacle. The other type of people who fall for this are those who swear by the fads flouted as the latest fancy. They just have to be `in’. if they find dancing in a gutter finding popular acceptance they would block their nostrils and jump in. these are the ones who would easily influence others. These are the ones who would chat about it, blog about it and even boast about it.
Why do people need to be `in’ the `in-thing’? This is elementary sociology. Human society needs to gather around a focal point. Whatever is considered acceptable soon would become favorable. Whatever becomes favorable will be sold and bough in bulk. This need to belong, the fear of being left-out is an insecurity that has evolved over millions of years of existence. The intelligent cash in on this principle. The gullible get sucked into the sale promotion.
In this age of instant information, anything new and promising will easily reach the minds of the masses. So it is for the news-givers to responsibly filter the facts and the fiction. And, why do the journalists promote if not fall for these games? They need stories. They need to score a point over their competitors. They have to be the first to break the news, not necessarily be the first to report the facts. After all if their `news’ falls flat in a day, and they are caught falling for a trap, they can always `apologize’. The errata and the empty apology need not even appear in the front page or the headline! These flaws mostly resulting from an ambitious and zealous drive to be the first among equals is understandable though not commendable. What is actually sickening and dangerous is the fact that some of these journalists believe in these miracles, mystic powers and magical tales. Valmiki believed ram was god, therefore for generations the audience agreed! A reporter’s bias is dangerous. A reporter’s sell-out is even more dangerous.
Real truth is an oxymoron couched in an obscure and forgotten language. I can only pray for divine intervention to understand further.